راهنمای ثبت نام صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی

*-اطلاعیه شماره یک

قابل توجه هم استانی های عزیز متقاضی صدور سند مالکیت املاک

نظر به دائمی بودن قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و قابل برگشت نبودن هزینه های واریزی توصیه می گردد با حوصله و در فرصت مناسب ،پس از اطمینان از داشتن  شرایط مندرج در مقررات نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.در صورت بروز هرگونه اشتباه تمامی مسئولیت با متقاضی خواهد بود*-اطلاعیه شماره دو

قابل  توجه هم استانی های عزیز

نظر به اهمیت تهیه نقشه توسط متقاضی سند مالکیت طی اعلامیه سازمان معزز ثبت اسناد و املاک کشور هر یک از عزیزان استان می توانند به هریک از نهاد ها و اشخاص :

1-کارشناسان دادگستری دارای صلاحیت نقشه برداری

2-شرکت های مشاور نقشه برداری دارای صلاحیت از معاونت راهبردی ریاست جمهوری

3-کاردان نقشه بردار مورد تاید سازمام نظام کاردانی

4کارشناسی نقشه بردار مورد تایید سازمان نظام مهندسی.

مراجعه و نسبت به تهیه نقشه خود در سیستم utm-wgs45اقدام نمایند

لازم به ذکر است نقشه می بایست در استاندارد  utm دوفرکانسه فوق تهیه گرد در غیر اینصورت سایت قابلیت ثبت تقاضای متقاضی را نخواهدداشت. ضمنا در صورت اشتباه تمامی مسئولیت با شخص نقشه بردار می باشد و هیچگونه مسئولیتی به جانب ادارات ثبت اسناد و املاک استان نمی باشد.

*_اطلاعیه شماره سه


در راستای ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  و با توجه به برونسپاری  تهیه نقشه به چهار گروه تعیین شده در فرم تعیین مختصات  جهت جلوگیری از سر در گمی ارباب رجوع و رانت خواری با توجه به اینکه طبق گزارشات واصله اشخاص و دفتر های مهندسی  فاقد صلاحیت مبادرت به ثبت نام متقاضیان و تهیه نقشه می نمایند لذا   با توجه به تفاهم نامه منعقده فی مابین اعضای چهار  گروه مزبور به شماره 2000/1-5195   نسبت به معرفی متقاضیان به دفاتر نمایندگی های کمیته مزبور در شهرستانها که نشانی آنها متعاقبا از طریق کمیته راهبردی اعلام می گردد اقدام نمایند  و همچنین به جهت حفاظت و صیانت از نقشه کاداستر و همچنین ساختار سازی بستری مناسب  و  با توجه به تبصره 2 ماده 156 قانون ثبت وتعرفه فروش نقشه طبق بند 59 بودجه سال 91  اقدام لازم  و قانونی در جهت فروش نقشه عرصه ملک به مهندس معرفی شده  معمول گردد در ضمن به جهت جلوگیری از تجمع متقاضیان در ادارت ثبت  شهرستانها،  با درخواست کتبی مهندس و ارائه فیش پرداختی ، فایل نقشه در اختیار مهندس مربوطه یا نمایندگان معرفی شده از طرف ایشان تحویل گردد. واحدثبتی به نحوممکن اطلاع رسانی لازم رامعمول نمایند.

*-اطلاعیه شماره چهار

لیست دفاتر پستی معرفی شده به موجب نامه شماره 1600/10396-91/8/1 اداره کل پست استان


*_اطلاعیه شماره پنج


کلیه گروههای چهار گانه نقشه بردار جهت تهیه فایل نقشه به ادرس cadastre.ssaa.ir و از حضور در اداره ثبت خودداری نمایند.